ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากิจกรรมของสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้

13 มิ.ย.2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดปัตตานี
ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลาและประธานสมาพันธ์ครูยะลาพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากิจกรรมของสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวาระสำคัญดังนี้
1.การจัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 11
2.ติดตามความก้าวหน้าของการเยียวยาทายาทผู้ได้รับผลกระทบวงเงิน 4 ล้านบาท/ราย
3.การยื่นข้อเสนอในการพิจารณาบำเหน็จควมชอบเป็นกรณีพิเศษ (ศอ.บต.)
4.การจ้างพนักงานธุรการโรงเรียน โดยมีนายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม
13