ร่วมบรรยายเกี่ยวกับงาน ช.พ.ค. / ช.พ.ส. ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

               10 มิถุนายน 2563 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ได้รับเกียรติเข้าร่วมบรรยายเกี่ยวกับงาน ช.พ.ค. / ช.พ.ส. ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

10