แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าถึงข้อมูลโดย QR CODE สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา

แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าถึงข้อมูลของสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา เพื่อให้สมาชิกได้ทำการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค. / ช.พ.ส. โดยการเพิ่มช่องทางการใช้ระบบ  QR CODE เพื่อความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นแก่สมาชิกอีกช่องทางหนึ่ง

 

สกสค.ยะลา