เชิญลงทะเบียนแก้ไขปัญหาวิกฤต Kick off Campaign

แจ้งเพื่อทราบ

ลทบ
เชิญลงทะเบียนแก้ไขปัญหาวิกฤต http://www.smartotep.net/otep_website/ Kick off Campaign ปฏิบัติการแก้หนี้ภาวะวิกฤติ
การจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
สกสค. ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกอบกู้ครูที่เป็นลูกหนี้ภาวะวิกฤติให้หลุดพ้น สามารถบริหารจัดการหนี้สินได้แบบยั่งยืน จึงเปิดตัวโครงการ
“Kick off Campaign” เพื่อคืนโอกาสการบริหารจัดการตนเองให้พ้นภาวะวิกฤติ โดยการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ รองรับครูผู้เข้าร่วมโครงการด้วย… “กฎ 9 ข้อ” ซึ่งเป็นเงือนไขข้อตกลง โดยเริ่มเป้าหมายนำร่อง ๓๐๐ คน พร้อมขยายเป็น ๗๐๐>๒,๕๐๐>๕,๐๐๐ คน ภายใน ๑ ปี
ครู…หลุดพ้นวิกฤติหนี้สิน ครอบครัวอบอุ่น ทุ่มเทการดูแลผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู…. สร้างสรรค์สถานศึกษาให้เป็น…. “โรงเรียนแห่งความสุข : เด็กรักครู-ครูรักเด็ก” คือ….ผลลัพธ์ที่คาดหวังของพวกเราชาว สกสค.

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟน

16593737_1477010352355949_2098842581_o

16593864_1477010355689282_1790357210_o

16667562_1477010359022615_1537521433_o

16651151_1477010362355948_1104935839_o