เข้าพบเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหารือและเรียกร้องความเป็นธรรมในการจัดสรรโควตาพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ ปีงบประมาณ 2562

               เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2563 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ประธานสมาพันธ์ครูยะลา /รองประธานสมาพันธ์ ฯ ครู จชต. ร่วมกับคณะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพบเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหารือและเรียกร้องความเป็นธรรมในการจัดสรรโควตาพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ ปีงบประมาณ 2562 โดยได้ข้อสรุปว่าให้สมาพันธ์ครู ฯ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับโควต้าและขั้นตอนที่เหมาะสมกับการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ต่อไป

9