อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”

5 – 7 ธ.ค.2560 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา และนางสาวเยาวลักษณ์ อาสน์สุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาครู คนาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

20

 

17

 

1

 

10

 

5

 

4