สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี ๒๕๖๓

                  สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา ในการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔
                  วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน เข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งมีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและประโยชน์เกื้อกูลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ดังนี้
ผู้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่
นางอรวรรณ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบตง “สุภาพอนุสรณ์” สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ระดับจังหวัด ประเภทบุคคล ครูและคณาจารย์
ได้แก่
๑.นายฉัตรชัย ประแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
๒.นายสราวุฒิ คงสุข ครู วิทยาลัยการอาชีพเบตง สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
ผู้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ระดับจังหวัด ประเภทบุคคล ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้แก่ นางสาวอรวินท์ ชำระ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
ผู้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ระดับจังหวัด ประเภทหน่วยงาน ได้แก่
โรงเรียนบ้านบาโงย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ โดยการบริหารงานของนางรัตนา ดำทองเสน ได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา ในการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
512584