สมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าพบเลขาธิการ ศอ.บต.

วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ร่วมกับ สมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือกับ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการเรื่องพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี 2559 เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควต้าปกติ สำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากเดิมที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับโควต้าร้อยละ 22 แต่ในปี 2559 ลดเหลือร้อยละ 17 ซึ่งการพูดคุยเป็นไปด้วยดี โดยทางเลขาธิการ ศอ.บต. รับที่จะตรวจสอบหาข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม ศอ.บต. อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

18403835_752423678275925_5940900702519335180_o

18402213_752423741609252_1706760736989038982_o

18358941_752423764942583_6243692706590027020_o