ร่วมโครงการ “จันทร์เช้า เคารพธงชาติ” ของ กศน.จังหวัดยะลา

๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา และนางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา และพนักงานเจ้าหน้าที่ นำบุคลากรในสังกัด ร่วมร้องเพลงชาติ ตามโครงการ “จันทร์เช้า เคารพธงชาติ” ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งให้โอวาทในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา

 

4

2

3

5

6

10

8

11