ร่วมอวยพร ผอ.กศน. จ.ยะลา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ. กศน. จ.สตูล

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ นายสงพงษ์  ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จ.ยะลา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอวยพรและกล่าวขอบคุณนายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา  เนื่องในโอกาศย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0093

DSC08057