ร่วมประชุมสภาการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลา ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมมูลนิธิมะทา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

               5 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดยะลา เข้าร่วมการประชุมสภาการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลา ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมมูลนิธิมะทา      อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โดยมีนายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติ   เป็นประธานในพิธีเปิดวัตถุประสงค์ของการประชุม 2 ข้อหลักคือ
1) การระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนกลไกการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลา
2) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นที่ ด้านกลไกเชิงบูรณาการของจังหวัดยะลา และเป็นรูปแบบสภาการศึกษาจังหวัดยะลา ต่อไป

16