ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2562

11 ก.ค.2562 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ในฐานะกรรมการและเลขานุการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา โดยมีนายสัญญา สุวรรณโพธิ์ เป็นประธานกรรมการ ซึ่งมีสาระในการประชุม ดังต่อไปนี้

# คำนิยามของ “สวัสดิภาพครูไทย” หมายถึง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.ความปลอดภัยในชีวิต อันได้แก่ ทางร่างกายและจิตใจ
2.ความปลอดภัยในทรัพย์สิน อันได้แก่ ความเสียหายที่เกิดหรืออาจจะเกิดเกี่ยวข้องกับเงิน / วัตถุ

# กลุ่มเป้าหมายของ “ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย” คือ “ครูไทย” อันหมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาทุกสังกัด ทั้งในประจำการและนอกประจำการ

# มิติในการปฏิบัติการของ “ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย”

# บทบาทของ “ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย”
(๑) เป็นที่ปรึกษา
(๒) เป็นที่ไกล่เกลี่ย
(๓) ติดตามและเร่งรัด
(๔) ประสานขอความช่วยเหลือ
(๕) สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพครู
(๖) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์
(๗) การสร้างเครือข่ายเพื่อสวัสดิภาพครู
(๘) ศูนย์ข้อมูลด้านสวัสดิภาพครูของจังหวัด

ในการนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา จึงขอข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามนิยาม บทบาท ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ เพื่อกลั่นกรองงานให้สอดคล้องต่อไป

# ทิศทางของ “ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย” ปฏิบัติการเชิงรุก โดยเน้นการประสานความร่วมมือภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ยึดมั่นความเป็นกลางถูกต้องเป็นธรรม และยุติธรรม ไม่แทรกแซงและไม่สร้างความขัดแย้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และที่ประชุมมีมติให้สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา ดำเนินการเพื่อเตรียมการต่อไป

ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1.นายสัญญา สุวรรณโพธิ์ ประธานกรรมการ
2.ศึกษาธิการจังหวัดยะลา กรรมการโดยตำแหน่ง
3.ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา กรรมการโดยตำแหน่ง
4.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา กรรมการโดยตำแหน่ง
5.รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา กรรมการโดยตำแหน่ง
6.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน กรามการ
7.ตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 คน กรรมการ
8.ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา กรรมการและเลขานุการ
9.เจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดยะลา จำนวน 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ
10.ไม่มาประชุม 1 ราย

1      2

3      4

5      6

8      9

10      11

12      13