ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้แนวคิด “หน่วยงานสุจริต จิตอาสา”

19 สิงหาคม 2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา และพนักงานเจ้าหน้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “หน่วยงานสุจริต จิตอาสา” โดยมีนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.นำทีมผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมกันยึดแนวปฏิบัติสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้น อย่างจริงจัง ทั้งภายในองค์กรและการทำงานกับภาคีเครือข่ายทางสังคมทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “หน่วยงานสุจริต จิตอาสา” ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ขับเคลื่อนสังคม และระบบราชการให้ใสสะอาด

ทั้งนี้ สกสค. ได้กำหนดกรอบ 6 ด้าน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ และเพื่อใช้เป็นเครื่องเตือนใจในการทำงาน ได้แก่ 

ด้านความโปร่งใส : การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและโปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม และตรวจสอบในการดำเนินงาน 

ด้านความพร้อมรับผิด : การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและพร้อมรับผิดชอบต่อการตัดสอนใจหรือการบริหารงานหรือการปฏิบัติงาน
ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน : การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน 
ด้านวัฒนธรรมองค์กร : มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม สร้างวัฒนธรรมการร่วมต่อต้านการทุจริต มีการดำเนินการมาตรการเด็ดขาดในการลงโทษผู้กระทำการทุจริต
ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน : การปฏิบัติตามมาตรฐาน / คู่มือการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกต้องและเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ มุ่งเน้นการบริหารจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งให้ความสำคัญการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
ด้านสื่อสารในหน่วยงาน : มุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม มีการสื่อสารทำความเข้าใจกันอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีซ โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

1

2

3

4

5