ร่วมบรรยายพิเศษโครงการรักษ์สมาชิกเก่าเพิ่มสมาชิกใหม่ ช.พ.ค. / ช.พ.ส. และการจัดสวัสดิการ /สวัสดิภาพครู ในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563 ของผู้บริหาร กศน.อำเภอและ กศน.จังหวัดยะลา

               15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมบรรยายพิเศษโครงการรักษ์สมาชิกเก่าเพิ่มสมาชิกใหม่ ช.พ.ค. / ช.พ.ส. และการจัดสวัสดิการ /สวัสดิภาพครู ในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563 ของผู้บริหาร กศน.อำเภอและ กศน.จังหวัดยะลา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีนางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมฮาลาบาลา สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา

14