ร่วมกันส่งเสริมการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย “แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าถิ่นหรือผ้าพื้นเมือง“ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดยะลา

18 ม.ค.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันส่งเสริมการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย “แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าถิ่นหรือผ้าพื้นเมือง“ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดยะลา อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ วัน ในทุกวันพฤหัสบดี

9

8

11

10