รับบริจาคที่ดินให้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) โดยเป็นผู้มีอำนาจทำการแทน ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

14 พ.ค. 2562 เวลา 09.10 น. ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา โดยการประสานงานจากนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รับบริจาคที่ดินให้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) โดยเป็นผู้มีอำนาจทำการแทน ดร.อรรถพล  ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. รับบริจาคที่ดินจากนางสาวสุรีรัตน์ แซ่อิ้ว (โดยนายยงยุทธ สุสมากุลวงศ์ (แทน) ) อยู่บ้านเลขที่ 14/4 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ที่ดินตั้งอยู่ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 409 สายบ้านเนียง – โรงพยาบาลศูนย์ยะลา (ถนนเพชรเกษม) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รวมที่ดิน 2 แปลง จำนวนเนื้อที่ 2 ไร่  3 งาน 25 ตารางวา ราคาประเมินประมาณ 2,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดสร้างที่ทำการของสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา ต่อไป

1    2

3    4

5    7

8    10

11

12    13

14     15     16

9   6