มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท และเงินค่าศาสนพิธี แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

21 มี.ค.2562 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท และเงินค่าศาสนพิธี แก่ทายาทนางหะลีเม๊าะ ดาอุแม สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 830690 ณ บ้านพักบ้านบัวทอง ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา

1

2

3

4