มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นางสาวอนัญญา  เพชรสุข  นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นางฟาตีเม๊าะ หมั่นสนิท
คู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ค. นายนิมะ  แวโด เลขประจำตัว ๔๕๐๗๓๐
ซึ่งถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

13835898_997418247023190_1957547807_o