ประมวลภาพการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส กว่า ๑๐๐ คนได้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาชีวิตครูฯ ปี ๒๕๕๙ จุดอบรมที่ ๓ ภาคใต้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา โดยมีนายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) เข้าพบปะผู้เข้าอบรมในวันสุดท้ายของการอบรม

DSC07979

DSC07976DSC07988

DSC07972       DSC07993

DSC07866      DSC07838

DSC07856      DSC07958

DSC07897      DSC07949

DSC07975     DSC07817

DSC07819      DSC07940

DSC07876      DSC07868

DSC07948      DSC07939

DSC07848      DSC08002

DSC07877     DSC07906

13493423_1270010306389289_1526198778_o      DSC08007

DSC08033

DSC08032