ประชุม ผอ.สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์

วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

เข้าร่วมประชุม ผอ.สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ ที่ห้องประชุมไกรทอง โรงแรมริเวอร์ไซต์ โดยมี ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
เพื่อรับทราบนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในส่วนนโยบายแก้ปัญหาหนี้สินครู มีสาระสำคัญ มีโดยสรุปดังนี้
“เป็นโครงการช่วยครูฯที่มีหนี้วิกฤต ได้มีโอกาสปรับโครงสร้างหนี้ จากหนี้ดอกเบี้ยสูง 6% กว่า มาเป็นหนี้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ดอกเบี้ย 3.5% โดย สกสค.จะส่งเงินอุดหนุนให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการตาม MOU ที่ได้ลงนามกันไว้”
ในเดือนแรกประมาณ เมษายน 2560 นี้ คาดว่าจะได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัด ให้ประนอมหนี้ได้ประมาณ 3 คน คนละประมาณ 2-3 ล้านบาท และจะดำเนินการต่อเนื่องในเดือนต่อๆไป เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ได้รับการประนอมหนี้ ตามโครงการที่กำหนดเพิ่มขึ้นๆต่อไป ตามกรอบแนวคิด “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู สู่วิถีพอเพียง ของ สกสค.”
ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ จะรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะๆต่อไปครับ.

สมพงษ์ ปานเกล้า
ผอ.สกสค.จังหวัดยะลา
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

17309198_724874277697532_1366820929280755677_n