ประชุมหารือเสนอความช่วยเหลือการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ กับผู้นำศาสนา ชมรมช่วยเหลือกลุ่มคนไทยที่กลับจากต่างประเทศและภาคีเครือข่าย

                   เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมหารือเสนอความช่วยเหลือการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ กับผู้นำศาสนา ชมรมช่วยเหลือกลุ่มคนไทยที่กลับจากต่างประเทศและภาคีเครือข่าย เพื่อเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ให้กับผู้เรียนที่กลับจากต่างประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา ในการนี้นายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้การศึกษานอกระบบ สำหรับคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ ณ อาคาร 9 สำนักงาน กศน.อำเภอเมืองยะลา

529481