ประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมครูดูแลครูผู้ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมครูดูแลครูผู้ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา เพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรมครูดูแลครูผู้ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จ.ยะลา ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีนายปรีชา พิมเสนศรี เป็นประธานการประชุม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11