ธนาคารออมสินสนับสนุนทุนการศึกษา ผ่านศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี 2559

แจ้งเพื่อทราบ

ด้วยธนาคารออมสินได้สนับสนุนทุนการศึกษา ผ่านศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี 2559 ดังนี้

1. ทุนการศึกษาแก่สมาชิกและบุตรสมาชิก จำนวน 950,000.- บาท
1.1 ทุนการสำหรับครู (ตนเอง) สมาชิก
1.1.1 ทุนการศึกษาระดับ ปริญญาโท 25 ทุนๆละ 30,000.- บาท รวม 750,000.- บาท
1.1.2 ทุนการศึกษาระดับ ปริญญาเอก 4 ทุนๆละ 50,000.- บาท รวม 200,000.- บาท
1.2 ทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรสมาชิก จำนวน 2,050,000.- บาท
1.2.1 ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น 60 ทุนๆละ 5,000.- บาท รวม 300,000.- บาท
1.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – ปวช. 100 ทุนๆละ 7,000.- บาท รวม 700,000.- บาท
1.2.3 ระดับ ปวส ถึง ปริญญาตรี 105 ทุนๆละ 10,000.- บาท รวม 1,050,000.- บาท

2. ทุนสนับสนุนโรงเรียน จำนวน 4,000,000.- บาท
2.1 สนับสนุนโรงเรียนที่มีสมาชิกโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 100 ทุนๆละ 20,000.- บาท
2.2 สนับสนุนโรงเรียนที่มีสมาชิกกู้เงินโครงการ ช.พ.ค. 100 ทุนๆละ 20,000.- บาท

สำหรับทุนสนับสนุนโรงเรียนให้โรงเรียนเสนอโครงการผ่านสำนักงาน สกสค. จังหวัด ตรวจสอบและพิจารณาเรียงลำดับโดยคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด

รายละเอียดจะมีหนังสือแจ้งอีกครั้งหนึ่ง
หากมีปัญหาสงสัยสอบถาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง
โทร.08-9295-6949 / 0-7462-0931