กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ

             5 มิ.ย.2563 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ นำน้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งจำเป็นแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด-19   จำนวน 3 จุด ดังนี้

  1. “ตู้ปันสุข” หน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
  2. “ตู้ปันสุข” ชุมชนผังเมือง 4 (หน้าร้านช้างทองการพิมพ์)
  3. “ตู้ปันสุข” หน้าร้านตะกงแกง ตรงข้าม รร.คณะราษฎร์บำรุงจังหวัดยะลา

ตาม6