การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางรัตนา ดำทองเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโงย

                 ด้วยนางรัตนา  ดำทองเสน  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านบาโงย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อประกอบขอรับการประเมินและขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โดยจัดทำผลงานวิชาการเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และผลงานวิชาการเรื่อง การประเมินโครงการอาหารกลางวัน   โรงเรียนบ้านบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นั้น ในการนี้สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าว  เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารงานและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

บทคัดย่อประเมินโครงการjpg_Page1บทคัดย่อประเมินโครงการjpg_Page2

บทคัดย่อวิจัยjpg_Page1 บทคัดย่อวิจัยjpg_Page2 บทคัดย่อวิจัยjpg_Page3