การบริจาคที่ดินให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา

30 กรกฎาคม 2562 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากนายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ให้เป็นผู้มีอำนาจเข้าทำการแทนในการรับบริจาคที่ดินของเอกชน กรณีนางสาวสุรีรัตน์ แซ่อิ้ว และนายยงยุทธ สุสมากุลวงศ์ ประสงค์บริจาคที่ดินให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา จำนวน 2 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา ราคาประเมิน จำนวน 1,976,250 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยในพิธีการมอบประกาศตอบขอบคุณและหนังสืออนุโมทนาเกียรติบัตรการบริจาคที่ดินในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา ในนามผุู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดยะลา เป็นผุู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้รับมอบเอกสารสิทธิ์จากนางสุรีรัตน์ แซ่อิ้ว และนายยงยุทธ สุสมากุลวงศ์ เพื่อมอบให้นายสมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป และในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้มอบประกาศตอบขอบคุณและหนังสืออนุโมทนาเกียรติบัตร ให้นางสาวสุรีรัตน์ แซ่อิ้ว และนายยงยุทธ สุสมากุลวงศ์ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณและอนุโมทนาแก่ผู้มอบที่ดินให้ปราศจากโรคาพาธ อุปัทวันตรายและเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการสืบไป

1        2

3        4

5        6

7

8        9