การถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙

แจ้งเพื่อทราบ

เรื่อง การถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ ไปถวาย ณ วัดบูรพาพิทยาราม ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดังรายละเอียดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่แนบ

สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ และหากท่านผู้ใดมีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลครั้งนี้ ขอได้โปรดแสดงความจำนงบริจาคได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขากระทรวงศึกษาธิการ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๐๕๙-๐-๑๗๖๒๖-๙ ชื่อบัญชี “เงินบริจาคสมทบกฐินสำนักงาน สกสค.” และส่งสำเนาใบโอนไปให้สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา จะได้รวบรวมนำเข้าสมทบถวายวัดบูรพาพิทยาราม และออกใบอนุโมทนาบัตรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอให้ได้รับผลกุศลทั่วถึงกันทุกคน

กลุ่มสวัสดิการและสวัสดิภาพ
โทร. 073-221624