ติดต่อเรา

 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยะลา

เลขที่ 1 ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทร. 0 7322 1624

โทรศัพท์มือถือ 08 1896 9485 

โทรสาร 0 7322 1624

Email : yala@otep.mail.go.th